01-08-07

Verzet tegen boetes bij krakersbetoging Leuven


Leuven.leegstand Dit is een oproep aan iedereen die opgepakt werd naar aanleiding van de betoging voor Villa Squattus Dei in juni. De stad is kwistig aan het rondstrooien met 'gemeentelijke administratieve sancties' die de sympathisanten van de Villa in Leuven willen raken.We gaan hier niet uitweiden over hoe onwaarschijnlijk laag deze move van de stad is, integendeel, tijd voor actie!!!

Aan iedereen die een brief van de stad kreeg:

Teken verzet aan tegen de beslissing van het stadsbestuur.

Dit moet binnen de 15 dagen na kennisgeving, dus 15 dagen vanaf het moment dat je hebt getekend voor ontvangst van de aangetekende brief. (Je hebt nog andere mogelijkheden om je zaak te bepleiten, zoals in de brief aangegeven, en er volgen binnen deze procedure ook nog meerdere stappen, maar daar gaan we hier voorlopig even niet op in.)

Pen je verweer neer en stuur het op naar de ambtenaar administratieve sancties, Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven. Je kan dat aangetekend doen, of ermee naar de Post gaan en vragen dat ze een kopie afstempelen als bewijs van ontvangst; zolang je maar harde bewijzen hebt dat je het daadwerkelijk hebt opgestuurd. Let er wel op dat je brief gedagtekend is (naam & adres erop, datum erbij, en handtekening eronder), anders is het nutteloos.

Er is bewust gekozen om hier geen modelbrief te voorzien. Ten eerste omdat ieders situatie verschillend is (niet iedereen wordt zelfs hetzelfde ten laste gelegd), ten tweede omdat een zelf geschreven verweer serieuzer wordt genomen dan een invuloefening waarvan ze honderd kopiën binnenkrijgen — voor zover ze op het stadhuis moeite gaan doen om het serieus te nemen natuurlijk. Maar zelfs dan geeft het ons wat tijd om de zaak verder te bekijken en geeft het de stad Leuven wat te doen. Laat ze maar werken voor ons geld!

Om mensen niet helemaal aan hun lot over te laten volgt hier een kort overzicht van wat je in zo’n brief kan zetten:

1. Reden waarom je dit schrijft — dus in antwoord op hun aangetekend schrijven waarin je op de hoogte wordt gebracht dat je een GAS mag verwachten.

2. Korte beschrijving van de inbreuk waarvoor je die sanctie krijgt opgelegd, zoals die in de brief staat die je gekregen hebt.

3. Je tegenargumenten. Hieronder volgt een kort (maar niet noodzakelijk volledig) overzicht van punten die je naargelang je persoonlijke situatie en ideologisch standpunt kan gebruiken:

— Ondergetekende nam deel aan een manifestatie om zijn/haar sympathie te betuigen voor het sociaal project dat zeven jaar lang in en rond Villa Squattus Dei werd opgebouwd, tot en met de ontruiming van dit pand op 18 juni 2007. dit is een kwestie van vrije meningsuiting.

— Ondergetekende was op geen enkele wijze betrokken bij de organisatie van deze manifestatie (want dat is exact wat veel mensen ten laste wordt gelegd volgens artikel 11, rubriek 1.1.2 van het Gecoördineerd Politiereglement van de stad Leuven...)

— Van lang voor tot lang nadat de eigenlijk betoging plaatsvond werden er mensen opgepakt om vage redenen als een te "alternatief" uiterlijk, zich in de richting van het stadscentrum begeven (in Leuven, op een vrijdagavond... verdacht toch?) of zich te dicht bij de betoging bevinden terwijl deze bezig was, of op gelijk welke wijze de aandacht van de massaal aanwezige ordetroepen trekken.

— Ook mensen die preventief werden opgepakt en waarvan velen zelfs in het geheel niets te maken hadden met de betoging krijgen dezelfde boetes opgelegd. (het is nog niet duidelijk of echt iedereen beboet wordt, maar het aantal meldingen van mensen die zonder reden zijn opgepakt en gestraft is ondertussen hoog genoeg opgelopen om hier een punt van te maken)

— De betoging zelf werd gedurende heel haar verloop systematisch ingesloten door de politie en het stadscentrum uitgedreven tot op de ring waar ze finaal werd omsingeld en er massaal en hardhandig arrestaties werden verricht, met alle (verkeers)overlast vandien, terwijl de pers op dat moment met harde hand op een "veilige" afstand werd gehouden. Men kan zich afvragen wie hier juist de openbare orde verstoorde, en er belang bij had dat de betoging bvb een voor betogers niet erg interessante locatie als de Ludenscheidsingel betrad.

— de stad Leuven werpt zich hier op als derde partij in een sociaal conflict en speelt voor jury, rechter en beul tegelijk (en, als rechtstreekse inner van de boetes, als belanghebbende?) op basis van een juridisch zeer omstreden reglement dat al vaker strijdig bleek te zijn met bepaalde grondrechten (vrije meningsuiting, betogingsrecht, ...) en in bepaalde gevallen (niet specifiek in Leuven) ook expliciet met die bedoeling lijkt te worden aangewend.

Gaat het hier dan nog om het bestraffen van overtredingen, of om een onverbloemde poging om mondige burgers te intimideren en te verhinderen dat deze zich in het openbaar verzamelen en hun mening kenbaar maken?

— een extra argument dat je kan gebruiken is dat je gezien je financiële situatie deze boete gewoon niet kan opbrengen, bvb omdat je student, werkloos, ... bent. Sluit hiervoor dan wel de nodige bewijsstukken bij (papieren...). Juridisch gezien is dit een redelijk sterk argument, ideologisch gezien kan je het dan weer totaal fout vinden — dat maakt ieder maar voor zichzelf uit.

4. Een korte conclusie, waarin je vermeldt dat je om bovenstaande redenen de beschuldiging en daarop volgende sanctie niet aanvaardt.

nog een paar dingen waar je zeker op moet letten:

— Naam, adres, datum en handtekening niet vergeten!
— Hou alles kort en to the point; concentreer je op jouw situatie en de feiten die jou ten laste wordt gelegd en wat daar verband mee houdt.
— Aansluitend bij het vorige punt, let erop dat je geen dingen zegt die men zo kan interpreteren dat ze tegen jou of andere betogers kunnen worden gebruikt. Om een stom voorbeeld te geven: als jij er de nadruk op legt dat je geen geweld gebruikte, kan een toehoorder die je niet goedgezind is (moeten we ze nog opnoemen?...) daaruit afleiden dat anderen dus wel geweld gebruikten? En dat jij je daar blijkbaar wel van bewust bent, of je zou het niet vermelden? Dus je hebt toch willens en wetens deelgenomen aan een gewelddadige manifestatie? En hop, de strop wordt aangetrokken... Kortom, hoe meer je babbelt, hoe meer kans dat je jezelf (of anderen) in de problemen praat — ja, zelfs als je niks verkeerd hebt gedaan. Hou het dus kort en duidelijk, zonder overbodige details.

Voila.Dus, teken zo snel mogelijk verzet aan en spread the word. Hoe meer mensen zich niet zomaar laten doen, hoe sterker we staan.

VSD - 31.7.2007
http://indymedia.be/fr/node/18634

12:13 Gepost door slaapkamer-expert in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.