31-08-07

Neen aan de onverdraagzaamheid ! - Open Brief aan Z.M. de Koning


Open brief aan Z.M. de Koning

Koning2412kerstboodschapPICT0947

Sire,

De vzw Werkgroep Morkhoven zond U destijds een copie van een kinderporno-cd-rom met -volgens de federale politie- 88.000 slachtoffertjes en beklaagt zich er reeds enkele jaren over dat de kinderen op die cd-rom niet werden geidentificeerd terwijl de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten niet werden opgespoord. Hopelijk hebt U naar deze gang van zaken geinformeerd want er zijn ook steeds meer en meer franstaligen die zich hierover vragen stellen sinds dat de zetel van de vzw naar Brussel werd verhuisd.

Het zal U trouwens verheugen, Sire, dat de vzw Werkgroep Morkhoven goede contacten onderhoudt met de franstalige Brusselaars die, in tegenstelling tot wat er wordt beweerd, meestal ruimdenkend en verdraagzaam zijn.
De Werkgroep heeft alleen wat problemen met de franstalige socialistische partijtop te Brussel die met haar arrogantie geen blijf lijkt te weten en die de Werkgroep Morkhoven tracht te boycotten.
Die problemen zijn deels ontstaan doordat justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot stopte.

De Werkgroep Morkhoven protesteert in haar MSN-nieuwsgroep 'Woonbeleid-PolitiqueduLogement' bijvoorbeeld al enkele maanden tegen het feit dat de Brusselse PS-politici het historische huis waarin de zetel van de vzw gevestigd is, laten verkrotten.
Doordat de Werkgroep er bij de PS-politici die verantwoordelijk zijn voor het woonbeleid te Brussel, blijft op aandringen om de Nieuwe Gemeentewet te respecteren, dienden twee franstalige advocaten onlangs een klacht in tegen Prinses de Croÿ die ondervoorzitster is van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Volgens de franstalige advocaten zou Prinses de Croÿ zich aan een 'intention spéculative' hebben schuldig gemaakt. Ik hoef U waarschijnlijk niet te vertellen, Sire, wat ik van dergelijke kinderachtige pesterijen denk en ik vraag mij af waarom de Brusselse politici niet wat meer actie tegen de leegstand en de verkrotting in de hoofdstad Brussel ondernemen.

Op politiek institutioneel vlak ben ik een burger die gehecht is aan de eenheid van zijn land. Ik ben voorstander van een federale staat naar Zwitsers model.
Zoals veel Vlamingen ben ik de manipulaties van de PS-partijtop en de valse beschuldigingen van de PS-partijtop en andere franstalige fanatici inzake 'seperatisme' ook meer dan beu. Men kan immers moeilijk stellen dat dit de onderlinge verstandhouding en verdraagzaamheid onder de Belgen in de hand werkt.

In Uw jaarlijkse toespraken spreekt U steeds over 'verdraagzaamheid'. Mag ik U via deze open brief dan ook verzoeken om erover te waken dat er op een serene wijze over de staatshervorming wordt nagedacht ?

Ik dank U voor uw aandacht.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Wie het met deze open brief eens is, kan er een copie van maken en met toevoeging van naam, adres en handtekening naar de vzw Werkgroep Morkhoven zenden die hem dan één van de volgende dagen naar de Koning zendt.

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de vzw Werkgroep Morkhoven, bekend vanwege haar strijd tegen kinderpornonetwerken, tevens een reeks open-deur-dagen in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van de vzw gevestigd is.

Voor informatie en afspraken: Prinses de Croÿ, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - 02 537 49 97
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - WerkgroepMorkhoven@droitfondamental.eu http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

12:42 Gepost door slaapkamer-expert in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Sire, In de zaak Zandvoort schreef ik reeds herhaalde malen naar Child Focus
BELGISCH KONINGSHUIS
http://www.2link.be/index.php?zone=dochter&dochter=koningshuis&actie=mail

Antwerpen, 31.1.05

Sire,

Betreft: De ongeidentificeerde kinderen (+ baby's) en de onopgespoorde daders van de cd-roms Zandvoort.

In de zaak Zandvoort schreef ik reeds herhaalde malen naar Child Focus (federale politie) en Justitieminister Onkelinx.

Vandaag schreef ik opnieuw naar Child Focus dat allerlei campagnes 'tegen kinderprostitutie' ondersteunt.
Ziehier mijn brief:CHILD FOCUS
WEBADRES: dfocus-net-alert.be/focus/index.cfm?fuseaction=home.othertype&cfid=31945&cftoken=59463890

ANTWERPEN, 31.01.2005

GEACHTE HEER,


IK LEES DAT CHILD fOCUS DE CAMPAGNE 'HELP KINDERPROSTITUTIE BESTRIJDEN', ONDERSTEUNT.

DE FEDERALE POLITIE WAARMEE CHILD FOCUS SAMENWERKT, DEELDE ONLANGS IN EEN RAPPORT MEDE DAT ER 88.539 FOTO'S OP DE CD-ROMS VAN HET KINDERPORNONETWERK ZANDVOORT STAAN. '70% HIERVAN IS VAN DUIDELIJK KINDERPORNOGRAFISCHE AARD', ALDUS DE FEDERALE POLITIE.

VANDAAR DAT IK MIJ AFVRAAG WAAROM CHILD FOCUS EN DE FEDERALE POLITIE NIETS DOEN OM DE KINDEREN (EN BABY'S) OP DE FOTO'S TE IDENTIFICEREN EN DE DADERS DIE MEN ACTIEF BEZIG ZIET OP DE CD-ROMS OP TE SPOREN.

IK SCHREEF AL VERSCHILLENDE MALEN NAAR CHILD FOCUS EN DE FEDERALE POLITIE IN DEZE ZAAK ZONDER DAT ZIJ IETS ONDERNAMEN EN IK NEEM VANDAAG OPNIEUW CONTACT OP MET HET KONINGSHUIS.

JAN BOEYKENS
WERKGROEP MORKHOVEN
HTTP://GROUPS.MSN.COM/WERKGROEPMORKHOVEN

PS. Ik vulde uw formulier in en gaf al mijn persoonlijke gegevens op om van uw initiatief in deze zaak op de hoogte te worden gesteld.In de hoop, Sire, dat het Koningshuis dat mede aan de basis ligt van de oprichting van Child Focus, deze zaak serieus neemt, en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen

-----------------------------------------------------

Child Focus: persbericht + mededeling

Child Focus - Federale politie
Websiteadres: http://www.childfocus-net-alert.be/


Antwerpen, 2 februari 2005

Geachte Heer,

Betreft: Gerecht te Turnhout - bezit van kinderporno


De Werkgroep Morkhoven publiceerde het volgende persbericht:

"Het gerecht van Turnhout dat al jarenlang de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopt en naar een goede reden zoekt om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven te laten sluiten, gaf de federale politie van Turnhout opdracht om vandaag, 1.2.2005, Marcel Vervloesem opnieuw omtrent de publicaties en foto's op deze MSN-groep te ondervragen. De ondervraging volgt op het verzoek van J.D. Lejeune (Child Focus) om eindelijk eens werk te maken van het onderzoek rond de kinderpornozaak Zandvoort. De federale politie observeert de MSN-groep Werkgroep Morkhoven al sinds bijna 2 jaar maar vond blijkbaar onvoldoende informatie in de publicaties om ernstig werk te maken van de identificering van de kinderen (en baby's) op de -volgens een recent rapport van de federale politie- 88.539 foto's van de cd-roms Zandvoort. De daders op de cd-roms werden nog altijd niet opgespoord en konden hun werk dat ondermeer uit het folteren en verkrachten van kinderen bestond intussen rustig verder zetten terwijl Child Focus de verschillende acties tegen kinderprostitutie voluit steunt.

De Werkgroep Morkhoven schreef gisteren opnieuw naar
Child Focus en het Belgisch Koningshuis om deze toestand aan
te klagen."

Gezien Procureur Herman Janssens van het Gerecht van Turnhout reeds jarenlang in het bezit is van het kinderpornografisch materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort zonder dat hij opdracht gaf om de daders op te sporen en de kinderen te identificeren, verzoek ik de federale politie en Child Focus om in deze zaak een onderzoek naar het 'bezit van kinderporno' in te stellen.

Child Focus en de federale politie maken zichzelf en de campagne 'Stop de kinderprostitutie in het Buitenland' van Minister De Gucht waarbij de Belgische bevolking door middel van levensgrote affiches wordt opgeroepen om de oogkleppen te verwijderen en kinderprostitutie waar dan ook te melden, immers ongeloofwaardig als zij toelaten dat bepaalde personen binnen de Belgisch Justitie de kinderpornodossiers laten voor wat ze zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens - Arsenaalstraat 5/14 - 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven - (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven )


PS. Ik wens van de afhandeling van deze zaak op de hoogte te worden gehouden en vul hiervoor het nodige formulier in.

Gepost door: Jan Boeykens | 20-09-07

Aan Zijne Majesteit de Koning
Brussel, 2 april 2006

Aan Zijne Majesteit de Koning
Koningshuis
1000 Brussel

Sire,

Betreft: kinderpornobestrijding en dysfunctie bij het parket van Turnhout in het onderzoek van het kinderpornonetwerk Zandvoort

Een paar jaar geleden maakte ik U onder mijn mandaat als lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en in het kader van onze aktie ter bestrijding van de kinderpornohandel, bijzonder schokkend kinderpornomateriaal over.

Als Koning was u bijzonder geschokt over de beelden en de mishandelingen waarvan weerloze kinderen het slachtoffer waren.

U ontbood de toenmalige Minister van Justitie, de heer Tony Van Parys op uw kabinet om uw afkeuring over de manier waarop de kinderen gefolterd en mishandeld werden, uit te drukken en een diepgaand onderzoek te eisen naar de daders en de producenten van het materiaal.

In Uw brief aan de Werkgroep Morkhoven gaf U uitdrukking van Uw grote bezorgdheid en U deelde mede dat U aan de Minister van Justitie 'vastberaden zou vragen dat geen spoor zou verwaarloosd worden over het drama en over al de verwikkelingen'.

U zou er bij 'alle betrokken ministers op aandringen dat alle middelen worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen'.

Ondanks Uw bezorgdheid Sire, stellen wij vast dat het parket van Turnhout onder supervisie van de Procureur-Generaal te Antwerpen, uw boodschap al jarenlang negeert en ieder middel hanteert om elke kritiek dewelke geuit wordt op het beschamend en gebrekkig onderzoek rond de kinderporno-cd-roms, de mond te snoeren.

Het Parket van Turnhout voert sinds de overhandiging van het materiaal aan U, Sire, een schrikbewind tegen de personen die aan U, alsmede de Justitie, het materiaal voor onderzoek overhandigden.

De Turnhoutse subsituut, Procureur Peter Vander Flaas, wenst een gevangenisstraf voor de persoon die de moed had om U, Sire, en Procureur Bourlet in het bezit te stellen van dit materiaal en waarover U Uw grootste bezorgdheid liet blijken.

Procureur Vander Flaas negeert daarbij de opdracht dewelke U aan Justitie en de betrokken ministers gaf.

Gelukkig stellen wij vast dat in ons land de Procureur des Konings van Neufchâteau, de heer Bourlet, publiekelijk in zijn brieven aan zijn ambtsgenoot te Turnhout schreef dat ' zijn ambt geenszins de vervolging wenste van de heer Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven voor de overhandiging van het materiaal aan zijn diensten' en dit omdat het materiaal 'te belangrijk' was.

Sire, het is bijzonder schokkend dat we nu in vertrouwelijke politierapporten moeten lezen dat 'onze Belgische politiediensten niet in staat zijn om het materiaal te onderzoeken omdat het te omvangrijk is en omdat onze politiediensten geen middelen hebben en onvoldoende personeel hebben'.

Op die wijze, Sire, worden de 100.000 kinderen die volgens het politierapport op de cd-roms voorkomen, aan hun lot overgelaten en krijgen de vele daders die op de cd-roms te zien zijn een vrijgeleide om verder te gaan terwijl de aanbrenger van het materiaal in de gevangenis zou moeten worden opgesloten.

Dank zij de goedkeurende houding van de Antwerpse Procureur-Generaal inzake de tekortkomingen van het Turnhoutse parket in dit dossier, dreigen uw woorden en voornemens inzake de aanpak van de kinderpornohandel en de bestrijding ervan, op niets uit te draaien.

Door de houding van het Turnhoutse parket gaan ook de producenten van deze verwerpelijke kinderpornohandel vrij uit en hebben zij gedurende de voorbije jaren waarschijnlijk tienduizenden nieuwe slachtoffers kunnen maken.

Uit onze ervaring blijkt dat het geen enkele zin heeft om over deze problematiek briefwisseling te voeren met de Antwerpse Procureur-Generaal omdat deze niet geinteresseerd is in Uw wensen en het lot van de honderdduizend kinderen op de cd-roms Zandvoort.

Mogen wij U vragen, Sire, Uw brief indachtig, dat aan deze zaak het nodige zal worden gedaan ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

-----------------

Ik ontving geen antwoord.

Gepost door: Jan Boeykens | 20-09-07

Kinderporno Koning
Cederoms met kinderpornografie van de Belgische Koning rotten al jarenlang zonder onderzoek weg op het Hof van Beroep te Antwerpen - Belgische Justitie laat kinderpornozaken in de doofpot stoppen

In 1998 maakte het parket van Turnhout materialen en gegevens aan de Officier van Justitie en de Rechter-Commissaris van Haarlem (Nederland) over om Marcel Vervloesem gerechtelijk te laten vervolgen voor het overhandigen van het kinderpornografisch materiaal Zandvoort.

Op 7 oktober 1998 besliste de Nederlandse Justitie dat er 'geen reden' was om Marcel Vervloesem gerechtelijk te vervolgen voor het 'bezit van kinderporno'.

Vervloesem werd vervolgens door de Nederlandse Justitie buiten vervolging gesteld.

Op 19 december 1998 gaf de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB) het bevel tot teruggave van het door het parket van Turnhout in beslag genomen Internet-adressen en de briefwisseling van de Werkgroep Morkhoven.

Omdat de Nederlandse Justitie besloten had om Marcel Vervloesem niet te vervolgen, vroeg de Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs bij het gerecht van Haarlem al de stukken op die Turnhout eerder aan de diensten te Haarlem had overgemaakt om deze nadien te gebruiken om Marcel Vervloesem voor de zaak waarvoor hij in Nederland buiten vervolging was gesteld, te vervolgen en te veroordelen.

--------

Ook de kinderpornocederoms dewelke de Werkgroep Morkhoven in april 1999 aan de Belgische Koning overmaakte, werden nooit onderzocht.

De perswoordvoerder van de Koning, de heer Van Rooij, liet op 13 april 1999 via de kranten weten dat de Koning de cd-roms ontvangen had maar dat hij de reactie van de Koning 'niet openbaar kon maken'. Het Belgische Koningshuis ontbood de toenmalige minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V) vervolgens op haar kabinet alwaar de cd-roms voor verdere behandeling aan de minister werden overgedragen.

Van Parys gaf aan Procureur-Generaal Kristine Dekkers de opdracht om de zaak te onderzoeken en de gegevens bij de Werkgroep Morkhoven te laten ophalen.
Op dinsdagnamiddag 13 april 1999 bood commissaris G. Lichtenstein van de gerechtelijke politie te Antwerpen zich bij Marcel Vervloesem in Morkhoven aan.
Justitieminister Van Parys bevestigde op hetzelfde moment aan de media dat hij op 11 april 1999 van de vzw Werkgroep Morkhoven reeds een aangetekende brief had ontvangen met het verzoek om het voornoemde kinderpornomateriaal op haar secretariaat te komen halen.

Begin mei 1999 kreeg de gerechtelijke politie van Antwerpen opdracht om een onderzoek te voeren omtrent de 'Internet-adressen alwaar de pornografische beelden die op de cd-roms voorkomen, vandaan komen'.

Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven konden op het verzoek van de gerechtelijke politie van 3 mei 1999 niet ingaan omdat het parket van Turnhout hen had laten weten tot een gerechtelijke vervolging tegen hen te zullen overgaan inzake de vroegere overhandiging van de kinderpornocederoms Zandvoort aan het gerecht van Turnhout.

Op 15 juli 1999 besliste het parket van Antwerpen om het dossier over te dragen aan de Procureur-Generaal op het Hof van Beroep te Antwerpen.
Sindsdien is er met de cd-roms en de opdracht van de Belgische Koning en Justitieminister Tony Van Parys niets gebeurd.

--------

Begin januari 2000 verzocht het Europees Parlement het gerecht te Brussel om de leden van de Werkgroep Morkhoven te verhoren en onderzoek te voeren naar de cd-roms met kinderporno dewelke aan haar diensten waren overgemaakt.

Op 18 januari 2000 vroeg de heer Koen De Proost van de gerechtelijke politie van Turnhout aan Marcel Vervloesem of het mogelijk was om duplicaten te bekomen van de gegevens, de Internet-adressen en de kinderporno die dienstig moesten zijn voor het onderzoek.

De Werkgroep Morkhoven reageerde positief op dit verzoek maar kreeg daags nadien en nog alvorens zij de gevraagde stukken kon overmaken, opnieuw een brief van het parket te Turnhout waarin voor de zoveelste maal werd medegedeeld dat zij een gerechtelijke vervolging tegen de Werkgroep Morkhoven wegens de vroegere overhandiging van het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort zou instellen.

Om deze reden kon de Werkgroep Morkhoven ook aan het verzoek van het Europees Parlement geen gevolg geven waardoor ook dit onderzoek volledig geblokkeerd werd.

--------

Op 6 oktober 2000 vroeg de gerechtelijke politie van Hasselt in opdracht van Procureur Rubens aan de vzw Werkgroep Morkhoven of zij haar materiaal aan hun diensten ter beschikking wilde stellen voor een onderzoek.

Ook hier kon de vzw Werkgroep Morkhoven het materiaal niet overhandigen gelet op de vervolgingen van het parket te Turnhout.

Heel wat diensten van de Belgische en buitenlandse justitie waren met de handelswijze van het parket te Turnhout niet akkoord.

--------

Op 6 maart 2001 overhandigde de Werkgroep Morkhoven op verzoek van het parket van Neufchâteau een uitvoerig dossier kinderporno aan Procureur Bourlet die bekend is vanwege zijn onderzoek in de zaak Dutroux.

Op 9 april 2001 schreef Procureur Bourlet in zijn brief aan de Procureur des Konings te Turnhout dat het 'geenszins zijn bedoeling is om Marcel Vervloesem voor de afgifte van het kinderpornomateriaal te vervolgen'.

Ondanks deze belofte besliste het parket van Turnhout om Marcel Vervloesem toch te vervolgen en te veroordelen voor deze overdracht.

--------

Op 5 februari 2002 besloot de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken om Marcel Vervloesem over kinderpornonetwerken en de criminaliteit op het Internet te horen.

Zodra dit nieuws bekend was, werd senator Jeanine Leduc (VLD) door een journalist gecontacteerd die haar attent maakte op het feit dat er tegen Vervloesem een gerechtelijk onderzoek liep wegens het 'in het bezit hebben van kinderporno'.

Op 4 februari 2002 had het parket van Turnhout nog snel een brief gezonden aan Marcel Vervloesem met de mededeling dat hij in beschuldiging gesteld werd.

Op die wijze werd vermeden dat Vervloesem voor de Senaat over de wantoestanden in het gerechtelijk onderzoek naar kinderporno te Turnhout te komen spreken.

--------

Op 27 januari 2003 behandelde de Verenigde Naties de kwestie van de kinderpornozaak Zandvoort en gaf de opdracht dat het kinderpornomateriaal in deze zaak aan Interpol diende overgemaakt te worden en dat 'ter identificatie van de daders en de slachtoffers'.

De voormalige Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) had op 1 december 1997 in het parlementair stuk n° 451 gesteld dat de Werkgroep Morkhoven gevonden kinderpornomaterialen aan justitie diende te overhandigen.

In het Algemeen Dagblad stelde dezelfde minister dat de Werkgroep Morkhoven over 'uitstekende informatie beschikte en dat men de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang ze deze informatie aan justitie overdroeg'. Volgens De Clerck had de Belgische Justitie 'haar ogen te lang gesloten gehouden'.

De correctionele rechtbank van Turnhout veroordeelde Marcel Vervloesem echter wegens de overdracht van het kinderpornografisch materiaal omdat 'hij deze in zijn bezit had gehad'.

Op 14 november 2006 legde de Turnhoutse strafrechter Caers tevens een 'spreekverbod met de pers' op ten opzichte van Marcel Vervloesem.
Indien Vervloesem met de pers over de cd-roms Zandvoort en andere aangelegenheden zou spreken, zou hij voor twee jaar in de gevangenis worden opgesloten.

Wie wil reageren op dit bericht:
vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
Tel + Fax: 02 537 49 97
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
fondation.princesse.de.croy@droitfondamental.eu
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Roel | 23-09-07

Schokkende beelden uit Zandvoort
Gruwelijk materiaal, zeggen deskundigen over het pornomateriaal dat door een Belgische werkgroep werd ontdekt. Verkrachtingen van baby's en jongetjes. Een gedetailleerde beschrijving van gewelddadige beelden.

Door onze redacteur PETRA DE KONING


ROTTERDAM, 21 JULI. Meer dan negenduizend foto's, korte films, pornografische verhalen, en bestellijsten: every 14 days actual pics of boys posing-nude. Vorige week gaf de Belgische werkgroep Morkhoven het materiaal van een pornohandelaar, op floppy's en cd-rom, aan het televisieprogramma Nova.

Nova bracht het nieuws van de ontdekking. Met twee foto's erbij: een baby in een half opengeslagen luier, en een kind van ongeveer een jaar, met kleren aan, in een woonkamer. Meer niet. Twee deskundigen, een klinisch psycholoog en een seksuoloog, zagen in de studio een selectie uit het materiaal en discussieerden erover op televisie: moesten deze foto's en films openbaar worden gemaakt?

Ja, zei W. Wolters, hoogleraar kinder- en jeugdpsychologie in Utrecht. Mensen moeten zien hoe afschuwelijk dit is. Nu denken ze vaak: kinderporno, dat is een video van blote jongetjes op het strand in Thailand, en een volwassen man erbij die ze aanraakt. ,,Als je dit niet laat zien, houd je de ontkenning en verdringing in stand.''

Misschien moet het, vond de Leidse bijzonder hoogleraar seksuologie J. Frenken. ,,Heel veel Nederlanders kunnen de zaak dan niet langer bagatelliseren.'' Maar Frenken denkt ook, zegt hij nu, dat de boodschap nauwelijks zal overkomen: het publiek ziet de foto's, schrikt en sluit zich onmiddellijk af.

Het televisieprogramma Nova was het met Frenken eens. Redacteur Erik van Zwam zegt: ,,Als je dit laat zien, kun je daarna de uitzending op zwart zetten. Niemand neemt nog informatie op.''

Maar aan wie wil, toont Nova het materiaal, op video, in een hokje op de redactie. De band is opgenomen bij de leden van de werkgroep Morkhoven. In beeld is een computer, op de achtergrond klinken stemmen van de Nova-redacteur en de Belgische werkgroep-woordvoerder Marcel Vervloesem.

Op het computerscherm wordt de bestandsnaam Nephew aangeklikt. Op de eerste foto: een kleine jongen, in spijkerbroek en t-shirt, in een huiskamer. De tweede en derde foto's laten zien dat hij nog nauwelijks kan lopen, hij doet een stap, lacht, houdt zijn armen omhoog om zijn evenwicht te bewaren. Dan: het kind ligt op bed, hij draagt alleen nog zijn spijkerbroek. Zijn gezicht is niet meer te zien. De volgende foto's: spijkerbroek op zijn knieën. Dan heeft hij alleen nog zijn luier aan. De luier wordt half opengeslagen, een behaarde hand van een volwassen man gaat in de luier, dan de beelden van eerst een vinger, daarna een stijve penis in de anus van het kind. Het kind met opgetrokken knieën, en opnieuw verdwijnt de penis tussen zijn billen.

Volgende serie: het kind ligt op de vloerbedekking van de woonkamer waar hij eerder een stapje zette. Zijn rechtervoetje ligt onder zijn linkerbovenbeen, opnieuw wordt hij verkracht. Dan ligt hij op zijn zij, zijn benen liggen schuin over elkaar, het lichaam ziet er levenloos uit.

Er zijn ook fotoseries van jongens van zo'n tien, twaalf jaar. Die bestanden heten Mark, Manuel, Dutch of Ger's boys. (De pornohandelaar bij wie de werkgroep het materiaal vond heet Gerry Ulrich.) Ze trekken hun gezicht in een grimas, ze proberen te lachen. Ze poseren, bloot. Staand of liggend, soms boven op elkaar. De jongens zijn zonder uitzondering mager, hun buiken licht opgezet. Er zijn foto's van de jongens in een bos, ze trekken en zuigen aan elkaars piemel, of van jongens die aan een stoel zijn vastgebonden. De foto's zijn in kleur of zwart-wit. Soms is duidelijk te zien, aan kapsels van de jongens en een enkel kledingstuk, dat foto's zijn genomen in de jaren zeventig.

Er zijn ook foto's van een jongen die opvallend veel lijkt op de Duitse Manuel Schadwald. Hij verdween vijf jaar geleden, hij was toen twaalf jaar.

Een video-fragment, onder bestandsnaam Oh Daddy. Een jongetje met lang donker haar ligt op zijn buik op de rand van een bed. Een man gaat op hem liggen en verkracht hem, steeds opnieuw. Tussen de scènes door, om de paar seconden, verschijnen witte letters op een zwarte achtergrond: slamming a 6 year old. Het lichaam van de jongen schudt op en neer, als een pop. ,,Volgens mij zwaar verdoofd'', zegt Vervloesem op de achtergrond.

Klinisch pyscholoog Wolters, die veel kinderen behandelt, volgt al zo'n vijfentwintig jaar wat er aan kinderporno wordt gemaakt. Dit materiaal is het gruwelijkst dat hij ooit zag. ,,In de kinderporno die ik ken, zit vaak nog iets van spel, iets van verleiding. Iets van tederheid soms. Het is misbruik, maar er wordt ook wel eens in gestreeld, een grapje gemaakt. Het gewelddadige in déze beelden is onvoorstelbaar, de smerigheid zonder enig gevoel, zeer hard.''

Volgens seksuoloog Frenken zijn de afbeeldingen vooral zo schokkend omdat er zulke jonge kinderen op staan, baby's en kleuters. ,,Ik had zoiets wel eens gezien, maar het komt niet vaak voor in het porno-circuit.'' Het pornografisch materiaal dat bijvoorbeeld via internet wordt verspreid, bestaat vaak uit oud materiaal, zegt Frenken: ,,Er worden happen uitgehaald, er wordt geknipt en geplakt en dan wordt het opnieuw gepresenteerd.''

Frenken zou het goed vinden, zegt hij, als hulpverleners, politie en justitie de beelden zagen, om te leren wat er is aan materiaal dat onder pedofielen rondgaat. Van plaatjes die uit de Wehkampgids zijn geknipt, kinderen in ondergoed, of video's van kinderen op een naaktcamping, tot deze foto's en films.

Wolters blijft pleiten voor publicatie van het materiaal. Hij heeft al van veel mensen gehoord, zegt hij, dat ze willen weten wat dit precies voorstelt: ,,Ze moeten kunnen zien dat er meer op staat dan een bloot jongetje dat aan zijn piemel wordt getrokken.'' Hij kan zich niet voorstellen dat publicatie mensen op ideeën brengt. ,,Misschien is er een enkele gek die een videocamera pakt.''


Op Internet bestaan ongeveer 50.000 openbaar toegankelijke nieuwsgroepen. Nieuwsgroepen zijn elektronische discussiefora, waar over de meest uiteenlopende onderwerpen wordt gediscussieerd. Er bestaan nieuwsgroepen over onder meer sport, literatuur, geneeskunde, seksualiteit en pedofilie. Elke abonnee van een zogenoemde Internetaanbieder, een bedrijf dat toegang biedt tot het net, kan een groot deel van deze nieuwsgroepen bezoeken. De meeste Nederlandse aanbieders geven ook de pedofilie-nieuwsgroepen door. In deze groepen, die namen hebben als alt.sex.children en alt.sex.pedophilia.boys, worden behalve berichten ook foto's en films verspreid. Dit beeldmateriaal kan door iedere Internetgebruiker gratis worden opgehaald. De Internet- zoekdienst Dejanews archiveert dagelijks vrijwel alle berichten die in nieuwsgroepen worden geplaatst. Het raadplegen van Dejanews is gratis (www.dejanews.com). Uit het materiaal van G. Ulrich dat NOVA van de Werkgroep Morkhoven heeft gekregen, blijkt dat deze zowel via Internet als via Ulrichs bulletin board systeem Apollo werden verspreid. Een bulletin board is een computernetwerk dat op zichzelf staat en niet met Internet is verbonden. Ook in babbelboxen of chatrooms wordt veel kinderporno verspreid. Via de openbare en gratis babbelsystemen IRC (Internet Relay Chat) en ICQ (I seek you) wisselen dagelijks honderden mensen kinderpornoplaatjes uit. Ulrich was actief op het ICQ-netwerk. Zijn naam- en adresgegevens staan nog steeds op de website van het ICQ-netwerk. (wwp.mirabilis.com/6317015).

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Kinderporno/210798e.html

Gepost door: Jan Boeykens | 25-09-07

CD-roms zijn gestolen De 7 CD-roms met kinderporno van de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis overhandigde en die door de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen werden overhandigd, blijken nu gestolen te zijn.

Advocaat-generaal Marc Tack, de openbare aanklager van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op het hof van beroep van Antwerpen die de kinderponozaak een 'luchtbel' noemde, moest de verdwijning ervan openbaar toegeven.

De Hoge Raad voor de Justitie die niet meer kan doen dan alleen maar zaken vaststellen, bevestigde op haar beurt de verdwijning ervan in een schrijven aan de Werkgroep Morkhoven.

Justitieminister Vandeurzen (CD&V) deed niet meer dan de klachtbrief van de Werkgroep Morkhoven over de verdwijning van de cd-roms naar de procureur-generaal van het hof van beroep van Antwerpen te sturen die zeker geen onderzoek zal opstarten in eigen kringen.

Op die manier wordt deze zaak afgehandeld. In België heeft een minister van justitie geen enkele politieke verantwoordelijkheid. Als er dossiers en dossierstukken uit gerechtelijke strafdossiers verdwijnen, en als dat een algemeen toegepast systeem blijkt te zijn, kan de minister alleen maar de andere kant opkijken. Dat maakt dat er binnen de Belgische justitie meer ongestrafte criminelen zitten dan erbuiten.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 16-05-08

Computer van Marcel Vervloesem nog altijd ontvreemd door justitie
De computer van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem die 3 jaar geleden door de Belgische justitie in beslag werd genomen en waarop geen bezwarend materiaal werd weergevonden, wordt nog altijd achtergehouden door justitie.

Het is op dezelfde manier dat justitie allerlei belangrijke dossierstukken uit het dossier van Marcel Vervloesem liet verdwijnen om hem te kunnen veroordelen en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te kunnen stoppen.

Als men weet dat de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan justitie had laten overmaken, spoorloos verdwenen zijn, dan weet men genoeg.

Ook het stilzwijgen van justitieminister Vandeurzen (CD&V), van de kabinetschef van De Koning (Van Ypersele) en van de Koning zelf in verband met deze verdwijning, spreekt boekdelen.

Dat zijn dan de mensen die overal prediken dat kinderporno en kindermisbruiken moeten bestreden worden...

Hoe geloofwaardig zijn deze mensen nog ?

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 04-07-08

De commentaren zijn gesloten.