18-10-07

Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' Sint-Gillis: klacht Ombudsman


NovaletpicqueWilleVerbrand1.PICT1102

To: mreniers@stgillis.irisnet.be
Subject: Dossier Faiderstraat 10, Sint-Gillis - Adres vzw Werkgroep Morkhoven
From: werkgroep morkhoven
Date: Thu, Oct 18 2007 1:50:25 PM +0200
Cc: klachten@vlaamseombudsdienst.be

Marc Reniers
Bestuurssecretaris
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-GILLIS
Dienst Vlaamse Aangelegenheden

Geachte Heer Reniers,

Op 10.9.07 deelde u mij mede dat het bovenvermeld dossier in verband met het gebouw in de Faiderstraat nr. 10 te Sint-Gillis, 'binnen de grenzen van de gemeentelijke bevoegdheden wordt beheerd door de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis en dat het dossier het adres van het onroerend goed als referte heeft'.

Na uw antwoord kwamen er nog eens 1000 liters water door het dak van het historische en het door de dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd gebouw in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis gelekt zonder dat we iets van de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis vernamen.
De Heer Lenoir van de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis die we herhaaldelijk gecontacteerd en geschreven hebben, stelde tijdens zijn bezoek aan het gebouw op 16 januari 2007 de zware waterschade en het gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de bewoners reeds vast. Hij raadde toen aan om de slaapkamer te ontruimen omdat het overnachten aldaar een gevaar voor de gezondheid opleverde.

Met de gezondheid en veiligheid van de bewoners; artikel 23 van de Belgische Grondwet ('Ieder heeft het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat ook het recht op een behoorlijke huisvesting'); de Brusselse huisvestingscode van september 2003 ('Alle woningen in het Brusselse Gewest moeten aan een reeks minimale gewestelijke kwaliteitscriteria voldoen') en met artikel 135 van de 'Nieuwe Gemeentewet' werd dus geen rekening gehouden.
Dat doet vragen rijzen over de werking van de Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie die werd opgericht om er over te waken dat het recht op een behoorlijke woning voor huurders en bewoners wordt gegarandeerd.

Ik schreef u op 8 oktober jl. dat de situatie sinds uw schrijven onveranderd was gebleven en dat de gemeente het gebouw verder liet verkrotten zonder gebruik te maken van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. De plaatsvervangende burgemeester van Sint-Gillis, Mevr. Martine Wille (PS), had in haar brief van 23.1.2007 aan de door vrederechter Rommel aangestelde beheerder nochthans duidelijk gesteld dat de gemeente dit wetsartikel zou toepassen indien hij zich niet zou houden aan de hem door de wet opgelegde verplichtingen.
De wet zegt immers dat de syndicus het huis waarvoor hij door de eigenaars of door de vrederechter werd aangesteld, als een 'goede huisvader' moet onderhouden en er wordt van hem dan ook verwacht dat hij de meest urgente werken aan het huis zonder uitstel laat uitvoeren.
Ik deelde u in mijn brief mede dat ik nog eens 260 liters water die door het onbeschermde dak van het appartement van Prinses de Croÿ waren gelekt, met emmers door het raam diende te kappen.

Alhoewel de ernst van de feiten u dus voldoende bekend waren, ontving ik echter geen direct antwoord of email-berichtje uwentwege.

Tijdens de nacht van 9 op 10 oktober jl. kwamen er opnieuw honderden liters door het dak gestroomd. Tengevolge van een algemene electriteitspanne die het gevolg was van het vele water en het feit dat de batterijen voor mijn zaklamp leeg waren, was ik verplicht om de ruimte waarin ik werkte met een kaars te verlichten.
Prinses Jacqueline de Croÿ was zodanig geschokt bij het zien van deze situatie en door het feit dat de gemeente ons aan ons lot overliet, dat zij op een bepaald ogenblik niet op de brandende kaars lette. Het gevolg hiervan was dat één van haar nylonkousen en haar broekspijp in brand schoot.
Zij werd daarbij ernstig aan het been verbrand en haar geneesheer stelde vast dat het een brandwonde van de tweede graad betrof.

De Prinses stuurde onmiddellijk een email met een foto van haar ernstige brandwonde naar de heer Lenoir van de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis en vroeg nogmaals om hulp.
Ikzelf schreef naar Charles Michel, kamerlid en woordvoerder van de MR (Mouvement Réformateur) op wie we tevergeefs gerekend hadden. Omdat ik vond dat de maat vol was, stuurde ik een copie van mijn schrijven naar een 1000-tal email-adressen (waaronder heel wat politici).
Kort daarop ontving de Prinses een telefoontje van de heer Lenoir die voorstelde om langs te komen.

De heer Lenoir stelde bij zijn aankomst de rampzalige toestand waarin het huis zich bevond, nogmaals vast. Hij nam vervolgens contact op met de advocaat van de Prinses en met de ondernemer die ik als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven had aangesteld.
De genoemde ondernemer was, omdat er geen andere mogelijkheid meer was, op 9.10 jl. aan het dak beginnen te werken maar de in gebreke blijvende beheerder had echter per fax het bevel gegeven om deze werken onmiddellijk stop te zetten.

Zoals ik u in mijn brief van 8.10.2007 al schreef, zijn er niet alleen financiële aasgieren in het spel maar is de zaak ook politiek gekleurd. De zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven, de vereniging die al jarenlang rond kinderpornonetwerken werkt en die men al jarenlang het zwijgen wil opleggen, is immers in het huis gevestigd en Prinses Jacqueline de Croÿ is Ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Ook het bureel van de vzw Werkgroep Morkhoven dat zich naast het al jarenlang lekkende dak bevindt, heeft onder de waterschade te leiden gehad en dreigde onbruikbaar te worden.

U schreef mij dat het adres van de vzw Werkgroep Morkhoven niet terug te vinden is in Sint-Gillis (op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie), maar wel op het adres Koninkrijk 61 te 2200 Morkhoven.
Ik antwoordde u daarop dat de zetel van de vzw al bijna 2 jaar lang op het adres Faiderstraat n°10 te 1060 Sint-Gillis staat en refereerde u naar de Internetadressen waarop u onze statuten en ons adres in de Faiderstraat n° 10 te Sint-Gillis kan weervinden (zie copie van mijn brief in bijlage).
Na twee maanden kreeg ik echter nog altijd geen antwoord uwentwege. Ik blijf dus aandringen op uw antwoord terzake.

Ik wens ook te weten welk referentie- en dossiernummer er aan het dossier van het huis in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis werd gegeven en door welke dienst en persoon dit dossier wordt onderzocht en afgehandeld.
Het kan immers niet dat wij niet weten wie er verantwoordelijk is voor dit dossier en dat men zich -zoals Schepen Novalet-Van Vooren (VLD) dit heeft gedaan- gemakkelijkheidshalve 'onbevoegd' verklaard.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com


http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement
hhttp://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Copie: Vlaamse ombudsman

 


To: mreniers@stgillis.irisnet.be
Subject: Re: uw brief van 10.9.2007
From: Jan Boeykens
Date: Mon, Sep 10 2007 2:40:32 PM
Cc lpampfer@stgilles.irisnet.be,mnovalet@stgilles.irisnet.be,sven.gatz@vlaamsparlement.be

Geachte Heer Reniers,

Betreft: uw brief van 10.9.2007

De zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven bevindt zich volgens een document van de Federale Overheidsdienst Justitie sinds 27.12.2006 op het adres van de Faiderstraat n°10 te 1060 Brussel (n° 443.439.557) en Prinses Jacqueline de Croÿ staat in de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven als Ondervoorzitter vermeld.

De statuten van de vzw vind u op het volgende adressen weer:

http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-ND.htm
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-FR.htm
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-GB.htm

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

---------

Foto's:
- Maddy Novalet (Schepencollege Sint-Gillis, Patrimonium en dienst 'Vlaamse Zaken' - VLD)
- Charles Picqué (Burgemeester van Sint-Gillis - Parti Socialiste)
- Martine Wille (Waarnemend burgemeester van Sint-Gillis - Parti Socialiste)

14:21 Gepost door slaapkamer-expert in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Huiszwammen
Terwijl Onkelinx en consoorten de Vlamingen 'huiszwammen' blijven noemen, zijn de Brusselse PS-kopstukken verantwoordelijk voor het feit dat er zoveel Brusselse huizen door huiszwam getroffen worden en komen leeg te staan (wat dan weer een goede zaak is voor de immobiliënmaatschappijen die gouden zaken doen in Brussel).

Ook het zogezegde geklasseerde huis waarin de zetel en het bureel van de Vlaamse vereniging 'Werkgroep Morkhoven' is gevestigd, kon dank zij de laksheid van het Brusselse PS-bestuur dat politiek verantwoordelijk is voor het woonbeleid, jarenlang verkrotten.

Als Vlaming kan men bij de Vlaamse overheid terecht voor een renovatiepremie. Het is echter niet bekend of ook de Brusselse Vlamingen daarvan kunnen genieten.

Men komt voor een renovatiepremie in aanmerking indien men ondermeer de muren, daken of fundering van zijn huis tegen huiszwam wil laten behandelen...

-------

Ontwerp van Vlaamse renovatiepremie


Aansluitend op de eerdere aankondigingen, heeft de Vlaamse minister van Wonen bij de opening van Batibouw op 22 februari jl., de nieuwe renovatiepremie van de Vlaamse overheid bevestigd en daarover meer concrete gegevens vrijgegeven.

Strikt gezien gaat het nog om een ontwerpregeling die door de Vlaamse Regering principieel is goedgekeurd op 19 januari 2007, maar nog niet definitief is. De definitieve goedkeuring wordt verwacht tegen begin maart. De premie zelf zal kunnen aangevraagd worden vanaf 26 maart 2007.
Hoewel nog definitief, staan de krijtlijnen waarbinnen deze premie zal worden verleend zo goed als vast.
Wat zijn de hoofdlijnen van het voorstel van renovatiepremie

1. DOELGROEP

De premie kan toegekend worden aan de eigenaar-bewoner die zijn of haar woning renoveert, die geen andere woning bezit en die voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
Uitzondering: ook een verhuurder kan de tegemoetkoming verkrijgen als hij/zij een woning na renovatie voor minstens negen jaar ter beschikking stelt van een sociaal verhuurkantoor.

2. INKOMEN

Er geldt een inkomensgrens van maximum 35.000 euro voor alleenstaanden. Voor alleenstaanden met één persoon ten laste geldt er een maximum inkomen van 50.000 euro, te verhogen met 2.800 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. Voor samenwonenden geldt er een inkomensgrens van 50.000 euro, eventueel te verhogen met 2.800 euro per persoon ten laste. Deze grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Het 'inkomen' gaat om het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager (en zijn of haar partner) van 3 jaar voor de aanvraag (aanvraag 2007 = inkomen 2004). Dat inkomen vindt u terug op de bij uw aanslagbiljet personenbelasting (met betrekking tot het inkomstenjaar in kwestie) gevoegde samenvatting, onderaan rubriek 1: vaststelling van de belastbare inkomsten.
Uitzondering: de inkomensvoorwaarde geldt niet wanneer de woning ter beschikking gesteld wordt van een sociaal verhuurkantoor.

3. WELKE WONINGEN

De woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd moet minstens 25 jaar oud zijn op de aanvraagdatum en in Vlaanderen gelegen zijn. Zowel huizen als appartementen komen in aanmerking.

4. MINIMALE INVESTERING

De aanvrager moet minimaal voor 10.000 euro (exclusief BTW) aan geldige facturen kunnen voorleggen bij zijn of haar aanvraag. Het kan gaan om facturen van geregistreerde aannemers en om aankoopfacturen van materialen, voor zelfbouwers.

5. PREMIEBEDRAG

De premie bedraagt maximaal 30 % van de aanvaarde kostprijs, maar met een plafond van 10.000 euro.
Het juiste bedrag wordt berekend op basis van de door de aanvrager ingediende facturen. Deze facturen mogen worden samengeteld om aan het bedrag van de minimale investering van 10.000 euro (exclusief BTW) te komen. Facturen vanaf 1 januari 2006 worden aanvaard. Facturen mogen bij aanvraag maximaal 3 jaar oud zijn.

6. CUMULEERBAARHEID

Er kan door dezelfde aanvrager slechts één renovatiepremie aangevraagd worden voor dezelfde woning binnen het tijdsbestek van 10 jaar.
Als voor dezelfde woning reeds de (bestaande) Verbeterings- en Aanpassingspremie (VAP) is verleend, geldt er een wachttijd van drie jaar.
Ook is geen cumul mogelijk met de vroegere bouw- of renovatiepremie (besluit van de Vlaamse Regering van 23-2-2001) tot 10 jaar na de uitbetaling ervan.

7. AANVRAAG

De aanvraag kan slechts na de werken worden ingediend en moet ook alle facturen bevatten. Wel zal de mogelijkheid worden ingebouwd om voorafgaand advies van Wonen-Vlaanderen aan te vragen.
Het aanvragen van de premie zal vanaf 26 maart 2007 mogelijk zijn.

8. WELKE WERKEN

De renovatiewerken moeten uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers of, in geval van doe-het-zelvers, met bouwmaterialen waarvoor een factuur kan voorgelegd worden.
In het algemeen moet het gaan om werkzaamheden aan het hoofdgebouw en aanbouw (niet voor losstaande bijgebouwen), die zorgen voor een substantiële verbetering van het bouwonderdeel en die in totaal minstens 10.000 euro(excl. btw) kosten. Het resultaat moet zijn dat de woning structureel gezond en vochtvrij is.

LIJST van WERKZAAMHEDEN

Ondergrondse werkzaamheden: funderingen, waterdicht maken kelders, kelderzwam bestrijden;
Vervanging of verbetering van binnen- en buitenmuren: afbraak en wederopbouw - thermische isolatie buitenmuren - gevelbekleding en bepleistering buitenmuren en binnenmuen - behandeling van optrekkend grondvocht in muren - vernieuwing voegwerk, eventueel met gevelreiniging - behandeling muren tegen huiszwam;
Vernieuwen van draagvloeren en dekvloeren (geheel of gedeeltelijk): afbreken en vervangen draagvloeren, welfsels, balkenlagen, - behandeling tegen huiszwam en insecten - thermische isolatie - vernieuwing dekvloeren ten gevolge van vervanging draagvloeren, of plaatsen van leidingen of isolatie - wegwerken niveauverschillen in vloeren;
Vernieuwen van dak (geheel of gedeeltelijk): afbreken en vervangen dakstructuur - behandeling tegen zwam en insecten - vernieuwen waterdichte bedekking - afvoer hemelwater - aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen, - isolatie dakvlak volgens EPB of minimaal 12 cm dik;
Vernieuwen buitenschrijnwerk (geheel of gedeeltelijk): vervanging ramen en buitendeuren, met hoogrendementsbeglazing van max. 1,3 W/m2K - vervanging beglazing van zelfde norm - afwerking ramen maar geen rolluiken;
Vervanging of plaatsing van binnendeuren, met deurblad minstens van 93 cm breed, onder voorwaarde dat alle deuren op de woonverdieping worden vervangen;
Elektriciteitswerken: vernieuwing elektrische huisinstallatie en elementen voor stroomvoorziening en telecommunicatie. Kosten voor aansluiting en de plaatsing van een meetinstallatie zijn erbij begrepen. De conformiteit met AREI (via keuringsattest) is vereist.
Sanitair: vervangen of plaatsen van een badkamer en toilet, wc - plaatsen van een tweede badkamer en tweede toilet op een andere verdieping - vernieuwen of aanbrengen van leidingen voor watertoevoer en afvoer, warmwatertoestel, afwerken van de ruimte, ;
Centrale verwarming: aanbrengen, vervangen of verbeteren van cv-installatie met hoogrendementsketels of met duurzame energiebronnen (warmtepomp, zonneënergie, ) en plaatsing van rookmelder(s);
Herindelings- of uitbreidingswerken van woonvertrekken of sanitaire ruimte (geen beroepslokalen, garages, bergplaatsen, ).
Deze werken komen enkel in aanmerking als de overige renovatiewerken ontoereikend zijn om een functioneel geheel te bekomen. Ook is de voorlegging vereist van de stedenbouwkundige vergunning en de plannen (ereloon architect komt dan mee in aanmerking).

KOMEN NIET IN AANMERKING: werken aan de veranda - plaatsen van van baden of douches met 'gestuwde watertoevoer' - plaatsen van badkamermeubelen en -accessoires - plaatsen van individuele verwarmingstoestellen en kachels - plaatsen van verlichtingsarmaturen en elektrische verbruikstoestellen.


http://www.bouwinfo.be/article.php?ID=5556

Gepost door: Jan Boeykens | 19-10-07

De commentaren zijn gesloten.