30-10-14

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (13)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Mevrouw Byl,

 
Vandaag heb ik de factuur die ik in september via Belfius dacht betaald te hebben (om een of andere reden werd de overschrijving niet uitgevoerd), betaald:
water link 
rekening - BE45 0635 5819 1989 Boeykens Jan
boekingsdatum - 22.10.2014
valutadatum - 22.10.2014
bedrag - 52,81 eur
overschrijving BE56 0963 1030 0088 water-link,mechelse steenweg 66
2018 Antwerpen - BE 65440539645
 
Dat probleem is dus opgelost.
 
Zoals u weet, wens ik daarvoor geen bijkomende kosten voor een ingebrekestelling of wat dan ook te betalen. De ingebrekestelling die ik vorige week van u ontving, was trouwens niet correct. Ik had de klantendienst van water-link (ik herhaal de KLANTEN-DIENST) immers gecontacteerd om tot op een oplossing te komen en was volop, via email, in gesprek met iemand van uw klantendienst. Vrijdagnamiddag, vorige week ontving ik trouwens twee keer een telefoon van de klantendienst waarin werd gezegd dat men de zaak 'eerst eens zou bekijken' vooraleer mij een deurwaarder te sturen en mijn watervoorziening af te sluiten. 
Ik ben geen wanbetaler en ben ter goeder trouw alhoewel klanten van water-gas electriciteitsmaatschappijen tegenwoordig als criminelen worden behandeld.
 
Mag ik u vragen of u hiermee akkoord gaat, zoniet moet ik mijn houding in deze zaak herzien.
 
Mag ik u doen opmerken dat het eerste en vierde formulier die u mij per mail toestuurde, volstrekt onleesbaar zijn, zoals blijkt uit bijlage ?
 
Ik wil tenslotte nog vermelden dat ik dacht dat de hele problematiek met water-link te maken had met de problemen die ik tengevolge van het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor Vervloesem heb gehad.  Deze man waarvan zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten van jongetjes bestaan die nooit door de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, onderzocht werden, diende reeds verschillende keren een klacht wegens 'laster en eerroof' in tegen mij.  De plaatselijke wijkagent lekte onlangs om de een of andere reden aan mijn huisbaas waarmee ik in conflict lag dat ik 'geseind stond' waardoor het conflict met mijn huisbaas escaleerde. Ik was immmers helemaal niet op de hoogte van een 'seining' en door de geruchten omtrent die seining werd ik gecriminaliseerd. Het toeval wil dat de genaamde Victor Vervloesem dank zij zijn diensten voor de Turnhoutse justitie op alle mogelijke manieren politiek benoemd werd.  Alhoewel hij enkel een fonetisch schrift hanteert, is hij bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij; was hij bestuurslid van het Herentalse OCMW; was hij na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid, voorzitter van de Herentalse Commissie van Politie en Veiligheid en is hij bestuurslid van de lokale politie Neteland. Hij vertegenwoordigt het stadje Herentals ook in 2 intercommunales: PIDPA en CIPAL.  Zoals u weet staat de afkorting PIDPA voor 'Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen'...
 
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
---------
.ODQWQXPPHU 
 
&RQWUDFWQXPPHU 
 
)DFWXXUQXPPHU 9.3
 
)DFWXXUGDWXP 
 
9HUYDOGDWXP 
 
9UDJHQ" KWWSZZZZDWHUOLQNEH
 
*HOLHYHXZNODQWQUWHYHUPHOGHQELMHONFRQWDFW
 
7866(17,-'6()$&7885
 
/HYHULQJVHHQKHLG 
 
2PVFKULMYLQJ ([FO%7:
 
9RRUGHSHULRGHWRWHQPHW
 
 
 
7RWDDO%7:   
 
)DFWXXUWRWDDO 
 
7(%(7$/(19225 (85
 
*HOLHYHWHEHWDOHQRSUHNHQLQJ%(YyyU(1.(/PHWYHUPHOGLQJYDQJHVWUXFWXUHHUGH
 
PHGHGHOLQJ
 
'HHOELMYHUKXLVRIRS]HJFRQWUDFWXZHLQGPHWHUVWDQGHQQLHXZDGUHVPHH=RQGHUGH]HJHJHYHQVEOLMIWX
 
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUEHWDOLQJYDQGHIDFWXUHQ%LMRYHUQDPHYDQHHQFRQWUDFWZRUGWHHQHHQPDOLJHDGPLQLVWUDWLHYHNRVW
 
YDQ(85DDQJHUHNHQG2SGHGLHQVWYHUOHQLQJYDQZDWHUOLQNHQRSGH]HIDFWXXULVKHW:DWHUYHUNRRSUHJOHPHQWHQ
 
KHW%LM]RQGHUZDWHUYHUNRRSVUHJOHPHQWYDQWRHSDVVLQJ8YLQGWEHLGHZDWHUYHUNRRSUHJOHPHQWHQHQPHHULQIRUPDWLHRS
 
ZZZZDWHUOLQNEH9DQDIKDQWHHUW$::HHQVFKDGHEHGLQJYDQPHWHHQPLQLPXPYDQHXURELMGH
 
H[WHUQHLQYRUGHULQJZHJHQVQLHWEHWDOLQJ-DDUOLMNVHSULMVVWLMJLQJVDQHULQJVELMGUDJH]XLYHULQJSHU
 
7DULHIZLM]LJLQJYDVWHNRVWHQYDQDI
 
8ZLOLQKHWYHUYROJXZIDFWXXUYLDPDLORQWYDQJHQ"'DWNDQ*DQDDUZZZZDWHUOLQNEHDZZHPDLOIDFWXUHQ
 
3ULMVZLM]LJLQJVDQHULQJVELMGUDJHQDIYRHU$QWZHUSHQSHUQDDUHXURPñH[FO%7:
 
$I]$::RY0HFKHOVHVWHHQZHJ$QWZHUSHQ
 
'KU%2(<.(16-$1
 
9$1'(50(<'(1675$$7%XV
 
%25*(5+287
 
9HUEUXLNVOHLGLQJ
 
9$1'(50(<'(1675$$7%25*(5+287
 
(85
 
 %7: 
 
   
 
 ,QFO%7:
 
 
 
SULM]HQGRVVLHU(3'-(
------------------------------------------------------------------------------
NODQWQXPPHU
 
:HONRPELMZDWHUOLQN
 
*HDFKWHNODQW
 
:LMKHWHQXYDQKDUWHZHONRPELMZDWHUOLQN
 
'HVWDUWGDWXPYDQGHZDWHUOHYHULQJGRRUZDWHUOLQNLV
 
8ZWXVVHQWLMGVHIDFWXUHQ]XOOHQZRUGHQDDQJHPDDNWRSGDWXPYDQHQ
 
YRRUHHQEHGUDJYDQ(85'LW]LMQULFKWGDWDGHZHUNHOLMNHGDWXPNDQHHQ
 
SDDUGDJHQODWHUOLJJHQQDDUJHODQJGHGDWXPLQKHWZHHNHQGRIRSHHQIHHVWGDJYDOW1DXZ
 
MDDUOLMNVHPHWHURSQDPHNULMJWXHHQDIUHNHQLQJVIDFWXXUJHEDVHHUGRSXZZHUNHOLMNYHUEUXLN
 
JHOLMNWLMGLJZRUGWXHHQppQPDOLJHDGPLQLVWUDWLHYHRSVWDUWNRVWDDQJHUHNHQGYDQHXUR
 
%7:
 
 
 
,QGLHQXHHQ(XURSHVHGRPLFLOLsULQJDDQYUDDJWYRRUGLWFRQWUDFWZRUGHQGHWXVVHQWLMGVH
 
IDFWXUHQQLHWYHU]RQGHQHQNHOXZDIUHNHQLQJVIDFWXXU,QGLHQXGHWXVVHQWLMGVHIDFWXXUWRFKRS
 
SDSLHUZHQVWWHRQWYDQJHQJHOLHYHFRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHNODQWHQGLHQVW
 
2SGHYROJHQGHSDJLQDYDQGH]HEULHIYLQGWXDOOHQXWWLJHLQIRUPDWLHYDQZDWHUOLQNHQXZ
 
NODQWJHJHYHQV+RXGVWHHGVXZNODQWQXPPHUELMGHKDQGDOVXRQVFRQWDFWHHUW=RNXQQHQZLM
 
XQRJVQHOOHUYDQGLHQVW]LMQ
 
8YLQGWKLHUELMRRNXZNODQWHQILFKHJHOLHYHRQVGH]HLQJHYXOGWHUXJWHEH]RUJHQ
 
+HHIWXHHQYUDDJRYHUGLWFRQWUDFWRIGHWRHJHSDVWHWDULHYHQNLMNGDQHHQVRSRQ]HZHEVLWH
 
ZZZZDWHUOLQNEHRIQHHPFRQWDFWRSPHWRQ]HNODQWHQGLHQVW
 
.ZDOLWDWLHIGULQNZDWHUWHJHQHHQVFKHUSHSULMVHQXLWVWHNHQGHGLHQVWYHUOHQLQJGDDUGUDDLWKHW
 
RPELMZDWHUOLQN
 
0HWYULHQGHOLMNHJURHWHQ
 
GHZDWHUOLQNNODQWHQGLHQVW
 
,QIRILFKHYRRUGHNODQW
 
+LHUYLQGWXDOOHLQIRUPDWLHGLHXQRGLJKHHIWZDQQHHUXRQVFRQWDFWHHUWEHZDDU]H]RUJYXOGLJ
 
8ZNODQWJHJHYHQV
 
.ODQWQXPPHU 
 
/HYHULQJVDGUHV 9$1'(50(<'(1675$$7
 
&RQWUDFWQXPPHU 
 
%HJLQGDWXP 
 
)DFWXUDWLHDGUHV 9$1'(50(<'(1675$$79(5'%XV
 
:DWHUPHWHU 
 
/HYHULQJVHHQKHLGVQXPPHU 9HUEUXLNVOHLGLQJ
 
%25*(5+287
 
%25*(5+287
 
&RQWDFWJHJHYHQVZDWHUOLQN
 
ZDWHUOLQN
 
NODQWHQGLHQVW
 
0HFKHOVHVWHHQZHJ
 
$QWZHUSHQ
 
RSZHUNGDJHQYDQWRWHQYDQWRWXXU
 
(PDLONODQWHQGLHQVW NODQWDZZ#ZDWHUOLQNEH
 
)D[ 
 
:HEVLWH ZZZZDWHUOLQNEH
 
7HOHIRRQNODQWHQGLHQVW 
 
'HIHFWHQQXPPHU
 
GDJHQQDFKWRRNWLMGHQVKHWZHHNHLQGH 
 
.ODQWHQILFKH
 
*HOLHYHDDQWHYXOOHQHQRIWHFRUULJHUHQHQRQGHUWHNHQGWHUXJWHVWXUHQLQELMJHYRHJGHRPVODJ
 
/HYHULQJVDGUHV
 
GHSODDWVZDDUKHWZDWHUJHOHYHUGZRUGW
 
&RQWUDFWQXPPHU 
 
.ODQWQXPPHU 
 
1DDPNODQW +5%2(<.(16-$1
 
)DFWXUDWLHDGUHV
 
XZIDFWXXUQDDUWRH]HQGHQ
 
%HVWHPPLQJYDQKHWJHERXZ $33$57(0(17
 
:DWHUPHWHUQXPPHU %HODQJULMN]HNHUFRQWUROHUHQ
 
0HWHUVWDQG P
 
2SEHJLQGDWXP 
 
$DQWDOLQJHVFKUHYHQLQZRQHUV
 
RS 
 
(ONHYHUEUXLNHULQJHVFKUHYHQRSKHW]HOIGHEHYRRUUDGLQJVDGUHVKHHIWUHFKWRSPJUDWLVZDWHUSHU
 
MDDURSEDVLVYDQJHJHYHQV5LMNVUHJLVWHU
 
*HERRUWHGDWXP 
 
7HOHIRRQQXPPHU
 
*VPQXPPHU 
 
5LMNVUHJLVWHUQXPPHU 
 
%7:QXPPHURQGHUQHPLQJVQXPPHU
 
%DQNUHNHQLQJQXPPHU %(
 
(PDLODGUHV ZHUNJURHSPRUNKRYHQ#JPDLOFRP
 
%7:SOLFKWLJ 1HH
 
,NZLO(XURSHVHGRPLFLOLsULQJ
 
'HGLHQVWYHUOHQLQJYDQZDWHUOLQNLVRQGHUKHYLJDDQKHWDOJHPHHQHQELM]RQGHUZDWHUYHUNRRSUHJOHPHQW
 
'H]H]LMQUDDGSOHHJEDDURSRQ]HZHEVLWHZZZZDWHUOLQNEH
 
9$1'(50(<'(1675$$7
 
%25*(5+287
 
GLWLVKHWDGUHVZDDUZLM
 
9$1'(50(<'(1675$$79(5'%XV
 
%25*(5+287
 
 
 
YROJHQVGHFUHHW
 
 
 
6(3$
 
 -D1HH
 
VFKUDSSHQZDWQLHWSDVW
 
9RRUDNNRRUG
-------
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>
cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 ombudsdienst@vlaamsparlement.be,
datum: 22 oktober 2014 19:36

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (2)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Ter attentie van Water-link

Geachte Mevrouw, Mijnheer,


Ik dacht van op een simpele manier mijn meterstand weer te geven - meternummer 214322 - Codenummer 10 86 71 60 77
maar dat lukt niet per email. 
Een andere vraag: zijn er nog betalingen te verrichten ?

Ik dacht dat er een rekening was binnengekomen maar was er niet zeker van.
Ik hoop dat u mij niets aanrekent voor de meterstand.
Er waren langdurige problemen met de huisbaas en enkele dagen geleden ben ik, nadat ik het hem in september reeds gevraagd had, langs de gevaarlijke en met een plaat afgesloten trap in de kelder geklommen om er in het donker (want er is blijkbaar geen licht) met het lichtje van mijn gsm naar de meter te gaan kijken.

U zal trouwens gemerkt hebben dat de bovenburen hun brieven zelfs niet beantwoorden.

mvg

Jan Boeykens

18:45 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, daklozen, Nieuws, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-06-14

Sociale huurwoningen worden onbetaalbaar

afbraak.jpg

'Sociale huurwoningen niet meer te betalen' schreef Michael van Helden op 30.8.2012...

Sinds 2011 laat de Nederlandse overheid toe dat de huur voor nieuwe huurders van sociale huurwoningen met 120 euro per maand kan verhoogd worden.  Daardoor kunnen de mensen met lagere inkomens die zich geen gewone huurwoning kunnen permiteren, ook geen sociale huurwoning meer bekomen.

Deze trend zet zich ook in België door.

Iemand die werkzoekende is of over een zogenoemd vervangingsinkomen beschikt dat nauwelijks voldoende is om mee rond te komen, en die jarenlang op een wachtlijst voor het bekomen van een sociale woning stond, heeft geen financiële middelen meer om een sociale woning te betalen.

Ook in België rijzen de huurprijzen de pan uit en de Belgische regering voert een politiek die uitsluitend in het belang is van de bezitters van woningen.

Het is onbegrijpelijk dat de Sp.a (Vlaamse socialistische partij) die voortdurend op een felle manier tegen de sociale afbraak keert, niet gepleit heeft voor een huurcontrole.  

Het aantal daklozen in België neemt elk jaar toe omdat de minder-begoeden geen huurwoning of sociale huurwoning meer kunnen betalen.

http://www.huur.nl/huren/wonen/sociale_huurwoningen_niet_meer_te_betalen.asp

29-12-13

Recht op een behoorlijke huisvesting staat in de grondwet ingeschreven

Er zijn problemen met de publicatie van het artikel Vlaams Huurdersplatform: recht op wonen - verkiezingen 2014

daklozen Brussel.jpg

Daklozen gaan gebukt onder armoede en kennen een moeizaam bestaan in een ongezonde leefomgeving, de naam huisvesting niet waardig. Iedereen heeft een (t)huis nodig waar hij zich goed kan voelen. Het recht op een behoorlijke huisvesting staat trouwens in de grondwet ingeschreven. Daarom is het noodzakelijk dat daklozen goed geïnformeerd zijn over hun rechten.

Hulp van het OCMW

Een dakloze heeft recht op hulp van het OCMW. Zij kunnen op verschillende manieren helpen. Wanneer een dakloze aan de wettelijke voorwaarden voldoet, heeft hij bijvoorbeeld recht op maatschappelijke integratie  (het leefloon). Maar ook als dat niet het geval is, zal het OCMW altijd nagaan wat het voor de persoon in kwestie kan doen om hem te helpen.

Een dakloze die niet in een instelling verblijft kan terecht bij het OCMW van de gemeente waar hij feitelijk verblijft. Een dakloze die in een instelling (bijvoorbeeld een onthaaltehuis) verblijft kan terecht bij het OCMW van de gemeente waar hij was ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op het ogenblik van zijn opname voor zijn hoofdverblijf.

De dakloze kan bij het OCMW terecht voor:

- het leefloon

- een installatiepremie

- dringende medische hulp (doktersbezoek, onderzoek, verzorging, geneesmiddelen ...)

- maatschappelijke dienstverlening, al dan niet financieel

- hulp bij het beheer van schulden

- steun, raad, aanmoediging …

- Referentieadres

Voor het toekennen van een leefloon kan het OCMW niet eisen dat de persoon in kwestie een woonplaats of een inschrijving in het bevolkingsregister heeft. Voor sommige andere rechten (zoals recht op kinderbijslag, stemrecht, werkloosheidsvergoeding …) is wel een officiële woonplaats vereist. Daarvoor moet men ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Dat kan ofwel met een hoofdverblijfplaats ofwel met een referentieadres. Een dakloze heeft geen hoofdverblijfplaats, maar kan dus toch in het register van een gemeente worden ingeschreven door een referentieadres op te geven.

Er zijn twee mogelijkheden:

Inschrijving bij een private persoon die in de gemeente is ingeschreven en die ermee akkoord gaat de post van de dakloze te ontvangen en te bezorgen.

Inschrijving bij het OCMW van de gemeente waar de dakloze feitelijk verblijft

http://www.belgium.be/nl/huisvesting/sociale_huisvesting/...

http://www.cibweb.be/news/rechtbank-betere-bescherming-van-woonrecht

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
Artikel 23 van de Belgische Grondwet : « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. »
http://www.rbdh-bbrow.be/?lang=nl

16-12-13

Daklozen in Brussel

daklozen-in-brussel-vanaf-eind-maart-terug-op-straat.jpg

29.3.12 - '800 daklozen in Brussel vanaf eind maart terug op straat':
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1145633/achthonderd-daklozen-in-brussel-vanaf-eind-maart-terug-op-straat.aspx

01:54 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Brussel, daklozen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-11-13

Brussel: aktie voor daklozen

Yassin

Brussel, 20 november 2013

De situatie van de daklozen in Brussel is rampzalig. Het koude weer blijft aanhouden. Honderden daklozen staan op straat en vanaf 31 maart, het einde van het winteropvang, zullen er nog meer op straat terechtkomen. SDF (Service D’aide Fraternel) is een initiatief van een groep jongeren die zich al wekenlang inzetten voor de daklozen in Brussel. Ze brengen warm eten en kleren naar de daklozen in de drie grote stations van Brussel en naar een aantal kraakpanden. We volgden ze op een van hun acties. Het is eind maart, maar nog steeds bitterkoud.

Er wordt op verschillende plaatsen gekookt voor de Brusselse daklozen. In huizen in kleine dorpjes in Vlaanderen tot en met Molenbeek in Brussel. Meestal zijn het de ouders van de jongeren die koken. Hier zijn we in een restaurant in Ninove. De kok heeft 60 liter kippensoep gemaakt.

http://blerilleshi.wordpress.com/2013/03/25/fotoreportage-jongeren-zetten-zich-in-voor-de-daklozen-in-brussel/

02:23 Gepost door slaapkamer-expert in actie, daklozen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Daklozen blijven in de koude slapen

Brusselse winteropvang voor daklozen opnieuw uitgesteld

Brussel, 19 november 2013

De winteropvang voor daklozen in Brussel wordt opnieuw uitgesteld. Eerder werd de begindatum van vorige vrijdag al verlegd naar vandaag, maar ook nu ontbreken nog handtekeningen op de conventie. Dat meldt brusselnieuws.be en wordt bevestigd door het kabinet van bevoegd minister Grouwels, die benadrukt dat voor hen de opvang wel van start kan gaan.

Volgens Samusocial, organisator van de winteropvang, wordt er pas gestart met de winteropvang als alle betrokkenen de conventie getekend hebben. Dat is al gebeurd door de bevoegde ministers Grouwels (CD&V) en Huytebroeck (Ecolo), maar nog niet door het OCMW van de Stad Brussel. Voorzitter Yvan Mayeur (PS) zou dat pas donderdag doen, waardoor er woensdagavond nog geen daklozen opgevangen kunnen worden, zoals gepland.

'Wat ons betreft kan de winteropvang wel al starten', luidt het op het kabinet van Grouwels. 'Zelfs al wordt er pas donderdag/morgen getekend door de andere betrokkenen, want Samusocial is zeker dat het een budget heeft om de opvang te organiseren.'

Na eerdere strubbelingen tussen de ministers Grouwels en Huytebroeck (Ecolo) enerzijds en Samusocial en het OCMW van de Stad Brussel anderzijds, werd maandag overeengekomen om de winteropvang woensdag te starten. Normaal gezien moest dat vorige vrijdag al gebeuren, maar de OCMW-voorzitter wilde extra financiële garanties en de opname van het OCMW in de conventie. Op het overleg kwam een akkoord, maar enkel de ministers hebben dat al ondertekend.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20131120_00847884

02:09 Gepost door slaapkamer-expert in actie, Actualiteit, Dakloos, daklozen, koude | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-11-13

Brusselse winteropvang daklozen eindelijk van start

Vier weken geleden moesten wij vaststellen dat daklozen met matrassen, stukken karton of rolstoelen, beschutting zochten nabij de stations te Antwerpen en te Brussel.

Men kan zich afvragen waarom de overheden zolang wachten met de opvang van daklozen en waarom zij deze mensen zolang in mensonterende omstandigheden laten leven...

===

18.11.2013

De Brusselse winteropvang voor daklozen gaat morgen van start. Normaal moest dat vrijdag al gebeuren, maar organisator Samusocial wou de conventie met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en het OCMW van de Stad Brussel toen niet ondertekenen. Vandaag is er dan toch een akkoord gekomen tussen alle partijen. Dat meldt bevoegd GGC-lid Brigitte Grouwels (CD&V) vandaag in een persbericht.

Het is de derde keer dat de winteropvang in Brussel via een conventie wordt geregeld tussen de GGC, het OCMW van Brussel en Samusocial. Die laatste wou vorige week nog geen akkoord ondertekenen, maar vandaag zijn de plooien gladgestreken. In de overeenkomst worden de engagementen van alle partijen opgenomen over onder meer de finaciering en onthaalopdrachten.

Nog tot eind maart kunnen elke nacht 400 daklozen terecht nacht in de winteropvang in de Koningsstraat. Het gebouw is eigendom van het OCMW van de Stad Brussel. De GGC besteedt 1,1 miljoen euro aan de organisatie van de opvang. In 2004 was dat nog maar 92.000 euro. Daklozen met een hond zijn niet toegelaten in de reguliere winteropvang. Elke nacht van de winteropvang kunnen er zestien van hen terecht in containers aan het Centraal Station, in samenwerking met de Stichting Prins Laurent en Hoeksteen vzw.

In het dagopvangproject 'Winter 86.400' geven verschillende organisaties hulp aan Brusselse thuislozen tijdens de winteropvang, zoals bijkomende psychosociale steun en de versterking van het doucheaanbod. Hoofddoel is de rehabilitatie van thuislozen op lange termijn, een project dat 300.000 euro subsidie krijgt van de GGC.

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1742397/2013/11/18/Brusselse-winteropvang-daklozen-morgen-van-start.dhtml

15:30 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Dakloos, daklozen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |