03-06-14

Sociale huurwoningen worden onbetaalbaar

afbraak.jpg

'Sociale huurwoningen niet meer te betalen' schreef Michael van Helden op 30.8.2012...

Sinds 2011 laat de Nederlandse overheid toe dat de huur voor nieuwe huurders van sociale huurwoningen met 120 euro per maand kan verhoogd worden.  Daardoor kunnen de mensen met lagere inkomens die zich geen gewone huurwoning kunnen permiteren, ook geen sociale huurwoning meer bekomen.

Deze trend zet zich ook in België door.

Iemand die werkzoekende is of over een zogenoemd vervangingsinkomen beschikt dat nauwelijks voldoende is om mee rond te komen, en die jarenlang op een wachtlijst voor het bekomen van een sociale woning stond, heeft geen financiële middelen meer om een sociale woning te betalen.

Ook in België rijzen de huurprijzen de pan uit en de Belgische regering voert een politiek die uitsluitend in het belang is van de bezitters van woningen.

Het is onbegrijpelijk dat de Sp.a (Vlaamse socialistische partij) die voortdurend op een felle manier tegen de sociale afbraak keert, niet gepleit heeft voor een huurcontrole.  

Het aantal daklozen in België neemt elk jaar toe omdat de minder-begoeden geen huurwoning of sociale huurwoning meer kunnen betalen.

http://www.huur.nl/huren/wonen/sociale_huurwoningen_niet_meer_te_betalen.asp

29-01-14

Vlaams Huurdersplatform: recht op wonen - verkiezingen 2014

.jpg

Onze aandachtspunten voor een inclusieve aanpak voor de realisatie van het recht op wonen:

1. Neem maatregelen ter versterking en uitbreiding van de private huurmarkt waarbij naast aandacht voor eigendomsverwerving ook oog is voor een volwaardig huurbeleid. 

2. Ratificeer artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest en geef hiermee het signaal dat  het beleid het recht op menswaardige huisvesting serieus neemt.

3. Voer fiscale maatregelen in die gedifferentieerde voordelen bieden voor zowel de eigenaar-verhuurder als ook de huurder ten goede komen en dit ter stimulering en bevordering van kwalitatief en betaalbaar wonen.

4. Werk een bemiddelingsaanbod uit in de procedure tot Gerechtelijke uithuiszetting. Dit komt de zwakke huurder ten goede, maar evenzeer de verhuurder die hierdoor niet moet opdraaien voor de gevolgen en risico’s.

5. Zet in op stimulerende en ondersteunende maatregelen voor verhuurders inzake duurzaamheid en energiezuinigheid van een woning, eerder dan (louter) ontradende maatregelen. Zet tevens in op het drukken van de energiekost voor de laagste inkomens.

6. Bekijk een uitbreiding van de meerwaardebelasting bij verkoop van onroerend goed voor woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten en waar de eigenaar-verhuurder weigert te investeren om de woning conform te maken.  

7. Maak werk van de afdwingbaarheid van artikel 5ter van de Woninghuurwet zodat bemiddelingskosten niet langer ten laste van de (kandidaat-)huurder kunnen worden gelegd. Onderneem urgent actie zodat deze kost door vastgoedmakelaars niet langer wordt afgewenteld op de huurder via (zeer) dure plaatsbeschrijvingen.

8. Neem het bannen van discriminatie en uitsluiting op de huisvestingsmarkt ernstig, zowel door vastgoedmakelaars als private verhuurders. Eenzijdig de kaart van zelfregulatie blijven trekken, werkt niet.

9. Keur de voorstellen ter bestrijding van dak- en thuisloosheid goed en optimaliseer het opeisingsrecht van leegstaande gebouwen.

10. Maak de affichering van de huurprijs en ook de EPC-score verplicht bij publieke tehuurstelling en niet langer afhankelijk van een gemeentelijk politiereglement.

11. Garandeer blijvend gratis en kwaliteitsvolle toegang tot juridische bijstand voor wie zijn rechten wenst te verdedigen en daar de financiële middelen voor ontbeert, geflankeerd door een voldoende aanbod of zelfs een algemeen procesfonds. Geef huurdersbonden de bevoegdheid (en de nodige omkadering) om hun leden te vertegenwoordigen voor de rechtbank.

12. Zet de tijdige inventarisatie en ontsluiting van alle geregistreerde huurcontracten in de registratiekantoren op punt. Verplicht de verhuurder om de huurder op de hoogte te brengen van de registratie van het huurcontracten en breidt de opzegmogelijkheid voor huurder zonder termijn of schadevergoeding bij niet (tijdige) registratie van het huurcontract ook uit naar kortlopende huurcontracten.

 

http://vob-vzw.be/VlaamsHuurdersplatformvzw/Actueel/Standpunten/Federaleverkiezingen2014/tabid/630/Default.aspx

http://syndicat-des-locataires.skynetblogs.be/tag/huurdersbond

29-12-13

Recht op een behoorlijke huisvesting staat in de grondwet ingeschreven

Er zijn problemen met de publicatie van het artikel Vlaams Huurdersplatform: recht op wonen - verkiezingen 2014

daklozen Brussel.jpg

Daklozen gaan gebukt onder armoede en kennen een moeizaam bestaan in een ongezonde leefomgeving, de naam huisvesting niet waardig. Iedereen heeft een (t)huis nodig waar hij zich goed kan voelen. Het recht op een behoorlijke huisvesting staat trouwens in de grondwet ingeschreven. Daarom is het noodzakelijk dat daklozen goed geïnformeerd zijn over hun rechten.

Hulp van het OCMW

Een dakloze heeft recht op hulp van het OCMW. Zij kunnen op verschillende manieren helpen. Wanneer een dakloze aan de wettelijke voorwaarden voldoet, heeft hij bijvoorbeeld recht op maatschappelijke integratie  (het leefloon). Maar ook als dat niet het geval is, zal het OCMW altijd nagaan wat het voor de persoon in kwestie kan doen om hem te helpen.

Een dakloze die niet in een instelling verblijft kan terecht bij het OCMW van de gemeente waar hij feitelijk verblijft. Een dakloze die in een instelling (bijvoorbeeld een onthaaltehuis) verblijft kan terecht bij het OCMW van de gemeente waar hij was ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op het ogenblik van zijn opname voor zijn hoofdverblijf.

De dakloze kan bij het OCMW terecht voor:

- het leefloon

- een installatiepremie

- dringende medische hulp (doktersbezoek, onderzoek, verzorging, geneesmiddelen ...)

- maatschappelijke dienstverlening, al dan niet financieel

- hulp bij het beheer van schulden

- steun, raad, aanmoediging …

- Referentieadres

Voor het toekennen van een leefloon kan het OCMW niet eisen dat de persoon in kwestie een woonplaats of een inschrijving in het bevolkingsregister heeft. Voor sommige andere rechten (zoals recht op kinderbijslag, stemrecht, werkloosheidsvergoeding …) is wel een officiële woonplaats vereist. Daarvoor moet men ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Dat kan ofwel met een hoofdverblijfplaats ofwel met een referentieadres. Een dakloze heeft geen hoofdverblijfplaats, maar kan dus toch in het register van een gemeente worden ingeschreven door een referentieadres op te geven.

Er zijn twee mogelijkheden:

Inschrijving bij een private persoon die in de gemeente is ingeschreven en die ermee akkoord gaat de post van de dakloze te ontvangen en te bezorgen.

Inschrijving bij het OCMW van de gemeente waar de dakloze feitelijk verblijft

http://www.belgium.be/nl/huisvesting/sociale_huisvesting/...

http://www.cibweb.be/news/rechtbank-betere-bescherming-van-woonrecht

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
Artikel 23 van de Belgische Grondwet : « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. »
http://www.rbdh-bbrow.be/?lang=nl

21-12-13

Vrederechter: Minnelijke schikking

 

Hoe vraag ik een minnelijke schikking aan en wat kost dit ?

U biedt zich aan op de griffie of stuurt een brief, fax, of mail (voor het vredegerecht Roeselare, klik hier)

Er zijn geen kosten: 0,00 €

Voorbeelden van verzoeken tot oproeping in minnelijke schikking:

algemeen voorbeeld, klik hier .

verzoek tot betaling van een factuur, klik hier .

verzoek van een verhuurder tegenover de huurder, klik hier .

verzoek van een huurder tegenover de verhuurder, klik hier .


http://www.justwatch.be/Justwatch.be/Minnelijke_schikking.html

12-12-13

Huurproblemen Sint-Gillis

Ik diende enkele maanden geleden een klacht in bij de huurdersbond te Sint-Gillis omdat de eigenares van de gelijkvloers en de eerste verdieping van een pand in Sint-Gillis, mij uit mijn kamer wilde werken op het gelijkvloers alwaar mijn officieel adres is gevestigd.

Die aktie kreeg de steun van een tsjetsjeense familie die sinds een paar jaren de gelijkvloers betrekt.

Toen de eigenares mij een 8-tal maanden geleden de toegang tot haar appartement op de eerste verdieping verbood waar ik de beschikking had over de keuken, de badkamer, de inkomdeur; de gangen en de toiletten, zei ze mij dat ik 'alles maar met de tsjetsjenen moest regelen'.

Een van de Tsjetsjenen zei me daarop dat ik het appartement van zijn familie niet in mocht vanwege de al dan niet gesluierde islamitische vrouwen.

Maar in mijn contract staat duidelijk dat ik recht heb op de toegang via de gemeenschappelijke inkomdeur, de gemeenschappelijke keuken, de gemeenschappelijke badkamer, de gemeenschappelijke gang en het gemeenschappelijk salon.

Om een conflict te vermijden aanvaardde ik om mijn plan te trekken alhoewel ik slechts een kleine lavabo (met enkel koud water) en een kleine chauffage in de zeer vochtige kamer heb.

Dat wil zeggen dat ik iedere dag verplicht was om langs de tuin en de kelder in en uit mijn kamer te gaan. Ik was bijvoorbeeld ook verplicht om naar de cafés te gaan om mijn dringende behoeften te doen.

Doordat mijn kamer gelegen is naast het kamertje van de genoemde tsjetsjeen die bij het minste gerucht reageert, wat kan doordat er geen isolatie tussen de muren bestaat, was de situatie voor mij onleefbaar. Een 2,5 maanden geleden ben ik bijna letterlijk uit het huis gevlucht en heb ik de eerste nacht ergens in een hotelletje in Brussel moeten gaan slapen.

Ik verblijf nu tegen een maandelijkse betaling van 250 euro tijdelijk in Antwerpen. Ook tijdens de maanden oktober en november 2013 ben ik, alhoewel mijn contract niet werd gerespecteerd en ik over geen enkele voorziening beschik (wat ook strijdig is met de Belgische wetgeving), 540 euro per maand blijven betalen, waarvan 165 voor de 'lasten'.

Maar begin van deze maand besloot ik de automatische betaling stop te zetten omdat ik vind dat ik geen lasten meer hoef te betalen en omdat ik vind dat de huurkosten van de kamer waar ik bijna niet meer kom, onder deze omstandigheden het best kunnen aangepast worden.

Ik vroeg aan de advocaat (en neef) van de eigenares die ik in de loop van de jaren had leren kennen, om een bemiddelende rol in deze zaak te spelen. Hij ging daarmee akkoord maar dat liep op niets uit omdat hij mijn brieven waarin praktische vragen over de aanstaande en toekomstige verhuis, niet wenst te beantwoorden nadat de eigenares hem had gevraagd om ze als 'spam' te beschouwen.

Ik heb dringend hulp nodig omdat de eigenares, zonder rekening te houden met mijn huurcontract, er in een brief aan anderen op gewezen heeft dat ik eind december (juist na de feesten dus) uit haar huis moet. Onlangs bleken er een aantal persoonlijke zaken, waaronder een computer, uit mijn kamer te zijn verdwenen terwijl mijn naamkaartje reeds meer dan 10 maal van de deur werd getrokken.

Ik ben intussen aan het zoeken naar een appartement doordat mijn gezondheid die enorm achteruit was gegaan ten gevolge van de leefomstandigheden, er terug op verbeterd is.

Ik was van plan om vandaag een camionette te zoeken waarmee ik een deel van de verhuis, waarvoor ik de nodige steun krijg, kan realiseren doordat ik een garage ter beschikking heb.

Maar noch de eigenares, noch de advocaat willen ingaan op mijn praktische vragen in verband met de huur, de terugbetaling van de waarborg enzovoorts en zetten mij door middel van hun stilzwijgen voortdurend onder druk.

Ik had de advocaat die ermee akkoord ging om te bemiddelen, ook gewezen op het feit dat de eigenares misschien kon helpen in het reserveren van een plaats voor de camionette, eens als het zover is.  Maar ik krijg geen antwoord van de man die een beetje de advocaat van de duivel blijkt te zijn en die in plaats van te bemiddelen gewoon voor zijn cliente opkomt.

Het uitbuiten en op straat smijten van huurders is een praktijk die door de overheid hoe langer hoe meer wordt aanvaard.

===

http://www.bol.com/nl/p/advocatentuchtrecht/1001004005493654/

http://syndicat-des-locataires.skynetblogs.be/tag/huurdersbond

http://www.lstb.be/index23.asp?hl=n&cat=20

16:55 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Brussel, Bruxelles, recht op wonen, Sint-Gillis | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Droits des locataires: Advocaten Jongbloed

Advocaten Jongbloed
Jan Jacobsplein 5
1000 Brussel


Vredegerecht 
Sint-Gillisvoorplein, 1
1060 Sint-Gillis

Brussel 12 december, 2013

Cher J,

Concerne: xxx, 1060 Sint-Gillis - déménagement - Droits des locataires - votre rôle de médiation

Vous avez accepté le rôle de médiation dans l'affaire de P et de moi mais au même temps vous jouez uniquement l'avocat de P qui est également votre nièce, ce qui n'est pas correct.

Vous laissez bloquer mes mails parce qu'ils sont soi-disant de "spam" suivant la déclaration de P.

Vous ne répondez pas à mes questions pour régler des affaires pratiques etc.

J'ai t'écrit que je peux déménager uniquement une partie de mes affaires de Saint-Gilles parce que je n'ai pas encore trouvé un appartement.

Vous ne répondez pas à ma question comment nous pouvons régler le paiement pour le mois de décembre 2013 parce que je paie 540 euros par mois (dont 165 euros pour des charges) pour une chambre humide sans des toilettes, sans une entrée (pendant des mois j'étais obligé d'entrer et de sortir ma chambre par le jardin et la cave), je ne peux pas utiliser la chambre de bain et je n'ai même pas de l'eau chaude.
C'est une violation du contrat et de la loi belge.

J'avais demandé un rendez-vous avec vous. Mais vous ne dites rien.

Hier, j'ai contacté un de mes frères. Je veux chercher une camionnette pour faire le déménagement du premier étage de la maison à St-Gilles parce que j'ai loué un garage.
Nous avons eu déjà la garantie que nous ne sommes pas obligés de transporter toutes mes affaires par le jardin et la cave.
La question est maintenant que nous avons besoin un petit terrain avant la porte de la maison pour stationner la camionnette.
Est-ce que Jacqueline nous peut pas aider ? Comme vous savez, nous n'habitons pas à St. Gilles.

P t'a écrit que nous sommes obligés de déménager "notre poubelle" avant la fin du mois de décembre.
Mais je n'ai pas encore trouvé un appartement et nous sommes juste avant les fêtes.

Ce n'est pas légal aussi d'expulser quelqu'un de cette manière de la maison.

J'ai téléphoné aujourd'hui à votre bureau.

J'attend vos réponses sur mes lettres et j'espère que vous voulez jouer votre rôle de médiation d'une façon correcte.

Cordialement

Jan

Jan Boeykens
xxx
1060 Sint-Gillis

09-11-13

Bond Recht op Wonen: actie voor huurtoelage

 

17/1/2013

'Bond Recht op Wonen voert actie voor huurtoelage'

De bond vraagt de regering om in het laatste jaar van de legislatuur werk te maken van een sociaal woonbeleid. BBRoW stelde ook de jongste woonbarometer voor. Die barometer brengt om de zes maanden de maatregelen in kaart die de Brusselse regering nam op het vlak vlak van wonen.

Uit de barometer blijkt dat momenteel 14 van de 73 woonbeleidspunten uit het Brusselse regeerakkoord gerealiseerd zijn. Met 35 maatregelen is men aangevangen, terwijl er 24 nog niet aangeroerd zijn.

"Vooral voor Brusselaars met een laag inkomen die slecht gehuisvest zijn, is deze situatie rampzalig", zegt coördinator Werner Van Mieghem. "Daarom roepen wij de Brusselse regering op tot actie."

Lees verder: https://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/bond-recht-op-wonen-voert-actie-voor-huurtoelage

15:32 Gepost door slaapkamer-expert in actie, Actualiteit, recht op wonen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Recht op Wonen: Machtsvertoon tegenover krakers

Machtsvertoon tegenover Brusselse krakers
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/131104_GesukloosterPC

"Was zoveel machtsvertoon tegen enkele krakers echt nodig?"
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/01/19/was-zoveel-machtsvertoon-tegen-enkele-krakers-echt-nodig

'Gentse politie zet 7 krakers met groot machtsvertoon uit panden'
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid906091/politie-ontruimt-kraakpanden-in-gent.aspx

Breda: 'leegstaande panden werden eerder al gekraakt en met fors machtsvertoon ontruimd'
http://breda.sp.nl/slagkracht/sk0409.pdf

Krakers buigen hoofd voor indrukwekkende politiemacht - 150 agenten voor zeven makke krakers
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=6434R41L

Europees Jaar voor de bestrijding van de Armoede en Sociale Uitsluiting: « Huisvesting is een basisbehoefte voor elke persoon. Het is een universeel recht. De toegang tot huisvesting, tot een gepaste woning moet voor iedereen gewaarborgd worden ! »
http://www.bapn.be/documents/Thema's/huisvesting/Recht%20op%20wonen%20-%20BAPN%20-%2026-03-2010.pdf

http://kraken.wonen.ws/

Kraaksteungroephttp://krakengent.squat.net/?page_id=263

'Minister Van den Bossche wil recht op betaalbaar wonen afdwingbaar maken'
http://trends.knack.be/economie/nieuws/immo/van-den-bossche-wil-recht-op-betaalbaar-wonen-afdwingbaar-maken/article-4000177083116.htm

Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie
Adres: Martelaarsplein 7, 1000 Brussel
Telefoon 02 552 61 00
Fax 02 552 61 01
E-mail: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

15:08 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Dakloos, krakers, recht op wonen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |